Közterület-fenntartás

A NATÜ közterület-fenntartási feladatai az ingatlan tulajdonosok, használók, bérlők ingatlanokhoz kapcsolódó közterület karbantartási és tisztántartási kötelezettségei, valamint az önkormányzati tulajdonú – lakossági ingatlanhoz nem köthető – közterületek, árkok, járdák, ingatlanok és közterületi műtárgyak karbantartási kötelezettségeinek tudomásul vételével a következők:

 

Hidak, közutak, járdák, közterek, buszmegállók karbantartása, tisztántartása, környezetegészségügyi feladatok
 • Hidak karbantartása, /Diófa utcai híd, Kolozsvár utcai híd, Kolozsvár téri 2 híd – Erdő utca eleje, emlékművek közötti átjáró, Telki úti híd, Rákóczi utca eleji híd, gyalogos híd Rákóczi u. 1. és a Faluház között/, korlátok ellenőrzése, javítása, festése, betonszegélyek ellenőrzése, kisebb karbantartások, javítások.
 • Buszmegállók ellenőrzése, takarítása – szemétszedés, síkosságmentesítés, a buszmegállók épületének megtisztítása a kiragasztott hirdetésektől, egyéb hulladék összeszedése, elszállítása a buszmegálló 1 méteres körzetéből (13 db)
 • Önkormányzati parkolók (G. Tisza István tér, Nagyszénás u., ált. iskola melletti parkoló, útiránynak megfelelő jobb oldala) takarítása, síkosságmentesítése.
 • Gróf Tisza István tér takarítása, söprése, síkosságmentesítés, emlékművek gondozása, tisztántartása, község zászló szemrevételezése, pótlása.
 • NATÜ által üzemeltetett ingatlanok előtti, valamint az önkormányzati tulajdonú telkek, földterületek melletti járdaszakaszok, továbbá a Nagykovácsi kerékpárút, az Ady E. utca, Szeles u. és az Erdő utca, lakossági ingatlant nem érintő, új járdaszakaszának takarítása, síkosságmentesítése és zöldkarbantartása.
 • A köztereken kihelyezett hulladék tárolók ürítése, a hulladék elszállítása, a hulladéktárolók 1 méteres környezetének tisztítása, söprése.
 • Sár- és kőfelhordások takarítása, söprése, lapátolása a kritikus útszakaszokon és kereszteződésekben
 • Illegális hulladéklerakás megszüntetése; közterületre kihelyezett hulladék összegyűjtése és szerződött partnerhez szállítása.
 • Szelektív Hulladékgyűjtő Pont üzemeltetése.
  • A NATÜ Iroda udvarán elkülönített sziget – lakosság részére közzétett időpontban történő nyitása – zárása, rendszeres takarítása, tisztántartása.
  • Kapcsolattartás a Szolgáltatóval és intézkedés a hulladék – önkormányzati szerződésben meghatározott rendszerességű – elszállítására.
Települési hó- és síkosságmentesítés
 • NATÜ-s dolgozókkal és vállalkozói szerződéssel, külső szolgáltatással biztosított tevékenység
NATÜ-s közterületi dolgozókkal végzett feladatok
 • Az Önkormányzati tulajdonú közterületek, parkolók, terek, járdák, bérlemények buszmegállók környezetének síkosságmentesítése és hóeltakarítása. (Kézi és traktoros munkavégzés a NATÜ közterületi dolgozói által).
Külső szolgáltatások igénybevétele a feladat-ellátáshoz vállalkozási szerződés alapján
 • A megállapodás szerinti vállalkozó(k), saját munkagépeikkel végzik az önkormányzati közterületi utak hó- és síkosságmentesítési feladatait az alábbi területeken (szerződésben rögzített kötelezettségek szerint és a kijelölt útvonalakon)
  • aszfalttal borított gyűjtőutak,
  • nagy meredekségű aszfaltozott utak, keskeny útszakaszok és zsákutcák, a murvás és mart aszfalttal burkolt útszakaszok egy része,
  • murvás és mart aszfalttal borított útszakaszok és földutak.
 • A megállapodás szerinti vállalkozó járőrözési és jelzési, riasztási feladatok:
Ügyfélszolgálati tevékenység ellátása a NATÜ irodában és egyéb szervezési, ellenőrzési, panaszkezelési feladatok
 
Közúti jelzőeszközök, úttartozékok karbantartása, telepítése, pótlása
 • A közlekedési táblák helyzetének és állapotának folyamatos ellenőrzése és szükség szerint a pótlásról illetve a helyrehozásról való gondoskodás.
Köztéri bútorok, műtárgyak, ivókutak karbantartása
 • Az ivókutak üzemképességének folyamatos ellenőrzésére, meghibásodás esetén karbantartás, javítás, elfagyás elleni védelem.
 • Lámpák folyamatos ellenőrzése.
 • A kihelyezett padok állapotának ellenőrzése, szükség szerint kisebb javítások, karbantartások, évente festés.
 • Kerékpártárolók tisztítása, karbantartása.
 • Szobrok és egyéb köztéri alkotások gondozása.
 • Utcanév táblák állapotának folyamatos ellenőrzése és szükség szerinti pótlása.
Vízelvezető árkok és műtárgyaik ellenőrzése, szükség szerinti hordalék-mentesítés az alábbi árkok esetében, egyéb helyeken megrendelés alapján
 • Önkormányzati ingatlanokhoz tartozó betonrézsűs és füves árkok takarítása, hordalék mentesítése.
 • zárt csapadékvízelvezető rendszerek (Erdő utca, Száva utca, Kossuth Lajos utca) összefolyóinak, csatornaszemeinek tisztítása.
 • Ördögárok teljes belterületi szakasza, Telki úttól Kastély kerítéséig (Kolozsvár utca eleje).
 • Iszapfogó műtárgyak tisztítása, hordalék-mentesítése az Ady Endre utca – Kossuth Lajos utca találkozásánál, Vértes u., Sebestyén dombi átbukó, Kökörcsin u. Virágos sétány, Csille utcánál.
Közutak, közterületek környezetének zöldkarbantartása
 • Közlekedést zavaró növényzet visszavágása.
 • Lakossági ingatlanhoz nem kötődő, önkormányzati tulajdonú járdák, útszakaszok zöldfelületének gondozása.
 • Közterületi fák fenntartó metszése, az alábbi önkormányzati tulajdonú közterületeken, különösen:
 • Gróf Tisza István tér,
 • Kossuth Lajos utca belső része,
 • Újonnan ültetett fák öntözése, gondozása.
 • Nagy és veszélyeztetett fák ellenőrzése, balesetveszély elhárítása, gallyazásukról
Az üzemeltetett önkormányzati ingatlanok és környékük, valamint önkormányzati telkek, rétek, közterek, parkok zöldterületi karbantartása
 • Önkormányzati telkek, ingatlanok, füves területek kaszálása, fűnyírása, gazolása, parlagfű és egyéb allergén növények mentesítési munkái.
 • Virágosítás, virággondozási feladatok.
 • Parkok fenntartása, gondozása, növénytelepítések.
 • Sövények, bokrok telepítése, karbantartása.
 • Növényvédelem, locsolási tevékenység.
Községgazdálkodási szolgáltatások, rendezvényeken történő segítségnyújtás
 • Önkormányzati intézmények megkeresésére és megrendelésére végzett feladatok a költségviselés előzetes egyeztetésével.
 • Községi rendezvényeken segítségnyújtás.
 • Az állami és községi ünnepekhez zászló kihelyezés/beszedés helyi önkormányzati rendelet előírásai szerint.